เว็บไซต์ www.ทอม.com หรือ www.bytomboy.com จัดทำขึ้นโดยบริษัท ฟีโบนาชี จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจสำหรับกลุ่ม LGBT ในประเทศไทย สำหรับบทความที่ทางบริษัทเขียนขึ้น หรือ เรียบเรียงใหม่ บริษัทอนุญาตให้ผู้อื่นนำไปใช้เผยแพร่ต่อได้ ไม่ต้องขออนุญาติ แต่ให้ระบุที่มาจากเว็บไซต์นี้ สำหรับบทความที่บริษัทได้แปลจากเว็บไซต์ต่างประเทศ หากมีผู้ใดคัดลอก หรือ ดัดแปลงไปโดยบิดเบือนจากความเป็นจริง บริษัทสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อกรณีดังกล่าว